• 013-33546121
  • یکشنبه، 16 بهمن 1401

اعضا شرکت ارتباط سازان موج افزا

اعضاى هيئت مديره :

مرسده درخشان فر  مديرعامل
محمد درخشان فر رئيس هيئت مديره
سيده فاطمه حسينى رشت ابادى نائب رئيس
مهسا صلواتى رشت ابادى عضو هيئت مديره